Disclaimer

Algemeen

De in deze website weergegeven inhoud is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen doch louter informatief en algemeen. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid, volledigheid of tijdigheid van dergelijke informatie uit externe bronnen.

Gebruikers dienen rekening te houden met de risico's verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. De waarde van een belegging kan gevoelig fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Deze beslissing wordt door de gebruiker op een autonome wijze genomen. Deze website bevat geen beleggingsadvies.

Koersverschillen

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat er zich lichte koersverschillen voordoen tussen het tijdstip van de koers en het tijdstip van de effectieve uitvoering van het order.

Toepassingsgebied

De informatie op deze site houdt geen aanbod in om beleggingen in het buitenland te verlenen en mag niet beschouwd worden als een aanbod tot het verhandelen van financiële instrumenten in rechtsgebieden waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan.

Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke geldende wetten en voorschriften.

Uw eventueel medegedeelde informatie of gegevens worden opgeslagen in de databanken van Capfi Delen Asset Management, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen. Dit stelt ons in de mogelijkheid u regelmatig op de hoogte te brengen van alle interessante nieuwigheden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot deze gegevens en het recht deze eventueel te wijzigen alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.

Copyright en trademark waarschuwingen

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde toe aan Capfi Delen Asset Management N.V.

Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopies van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privégebruik zijn strikt verboden.